החלטת ממשלה - תמ/66 – 16.12.2002

החלטה מספר תמ/66 מיום י"א בטבת התשס"ג - 16 לדצמבר 2002

מחליטים:

א. צוות בהשתתפות נציגי המשרד לביטחון הפנים - משטרת ישראל, שב"כ, משרד האוצר, משרד המשפטים, משרד הפנים, משרד הביטחון, צה"ל וראש האגף לביקורת המדינה במשרד ראש הממשלה (מרכז הצוות), יבחן את הצורך והאפשרות, תוך התיחסות לאיזון הנדרש בין התכלית לעקרונות אחרים כגון הגנת הפרטיות, לשימוש ביישומים ביומטריים בשירות המדינה, למניעת הונאות ולשיפור האבטחה במשרדי הממשלה ותאגידים ממשלתיים.

הצוות יעבוד בתיאום עם צוות החשב הכללי במשרד האוצר, האחראי על מערכת פיתוח ותחזוקה למיחשוב הציבורי ולכרטיסים החכמים בממשלה.

ב. הצוות יבדוק את היישומים הביומטריים התקניים הקיימים, ויקבע כללים מנחים למשרדי הממשלה לאימוץ ישומים ביומטריים.

ג. הצוות יבחן כל יישום לגופו על ידי המשרד הנוגע בדבר ובהתחשב בצרכיו הייחודיים.

ד. אין בהחלטה זו כדי לעכב כל עבודה המתבצעת לקידום השימוש ביישומים ביומטריים במשרדי הממשלה, לרבות קבוצות העבודה הבינמשרדיות המקדמות את התכנית ליישום אפליקציות ביומטריות בנושא עובדים זרים, או ברשויות אכיפת החוק.

ה. הצוותים הבינמשרדיים העוסקים בקידום השימוש ביישומים ביומטריים במשרדי הממשלה, יעדכנו את הצוות הבינמשרדי, כאמור בסעיף א' לעיל, על ההתקדמות בעבודתם.

ו. הצוות הבינמשרדי לעניין השימוש ביישומים ביומטריים בשירות המדינה ידווח על מסקנותיו והמלצותיו מידי שישה חודשים לוועדת השרים לענייני תיאום, מינהל וביקורת המדינה.

No REAL ID