החלטה מספר בק/12 מיום ט"ו בסיון תשס"ג - 15 ליוני 2003

החלטה מספר בק/12 מיום ט"ו בסיון תשס"ג - 15 ליוני 2003

מחליטים:

א. בהמשך להחלטה מספר 2858 (תמ/66) מיום 2.1.2003, לרשום את דו"ח הביניים של הצוות הבינמשרדי לעניין ישומים ביומטריים בשירות המדינה, כדלקמן:

1. בקרות ביומטריות בכניסות לישראל

יש מקום לשלב ישומים ביומטריים בתהליכי ביקורת הכניסה לישראל, במעברי הגבול: בים, ביבשה (כולל מעברים שטרם נפתחו) ובשדות התעופה. הצוות בוחן טכנולוגיות רלבנטיות לכל אחד מהמעברים.

2. א) מרכז מידע בנושאים ביומטריים - רפא"ל
רפא"ל תקים במסגרתה מרכז מידע לטכנולוגיות, ליישומים ולתוצאות הבדיקה שלהם. מידע זה יועמד לרשות נציגי הממשלה.

ב) מרכז בחינה למוצרים ביומטריים - רפא"ל
בהתאם לתקנים רלבנטים ממקורות חוץ, ישאף הצוות להכין תקנים ישראלים למוצרים ביומטריים. גורמי הממשלה יקיימו בדיקה, לגבי כל ישום שיש כוונה להשתמש בו, כדי לייעל את התהליך, למזער הוצאות, ולאפשר שיתוף מידע בין הגורמים. הכוונה להגיע לרשימת מוצרים מאושרים, אשר גופים ממשלתיים יוכלו להשתמש בהם בעתיד, מבלי להזדקק לבדיקות משלהם.

3. אמצעים ביומטריים לזיהוי משתמשים במערכות ממוחשבות

נציג מלמ"ב במשרד הביטחון יכין בתוך חודש ימים נייר מטה שיפרט העקרונות לשימוש באמצעים ביומטריים, לבקרת כניסה למערכות ממוחשבות.

4. ישומים ביומטריים ב"תעודת הזהות החכמה"

יש לשלב ב"תעודת הזהות החכמה" המופקת בימים אלה, אמצעי זיהוי ביומטריים ולהקשיח את המעבד. ללא אמצעים ביומטריים, זיוף התעודה ושימוש בה לפעולות לא חוקיות, יהיו קלים. בנושא זה יש לדעת הצוות לקבל החלטת ממשלה.

5. מאגר תמונות ביומטריות בממשלה

משרד המשפטים (רשמת מאגרי מידע) יכין נוהל בינמשרדי, שעניינו שימוש בצילומים דיגיטליים, הנעשים על ידי גורמים ממשלתיים והעמדת מאגרי התמונות לשימוש המשרדים.

התמונות שיצולמו בעתיד, יהיו באיכות שתאפשר שימוש ביומטרי.

ב. הצוות הבינמשרדי לעניין ישומים ביומטריים בשירות המדינה, יכין בתוך ששה חדשים הצעה מתואמת לגבי יישומים ביומטריים שיוטמעו בחלק מהמסמכים שבאחריות משרד הפנים במגמה להגביר את יכולת הזיהוי והאימות של נושאיהן.

ג. הממונה על התקציבים במשרד האוצר, ביחד עם מרכז הצוות הבינמשרדי (המפקח הכללי במשרד ראש הממשלה), יגבשו מסגרת תפעולית להפעלת מספר פרויקטים מובילים בממשלה (PILOT). הפרויקטים יהיו בתחומים הבאים:
1. פרויקטים בתחום שיפור בקרת הכניסה לישראל ובמעברי קו התפר, לרבות הכללת אנשים מנועי כניסה לישראל.

2. פרויקטים לזיהוי עובדים זרים לישראל.

3. פרויקטים למניעת הונאות ולהגברת אפשרויות הזיהוי של מקבלי תשלומים מהמדינה.

4. פרויקטים בתחום בקרות כניסה למערכות ממוחשבות.

ד. מרכז הצוות הבינמשרדי (המפקח הכללי במשרד ראש הממשלה), ימסור דיווח לועדת השרים בתוך שלושה חודשים. הדיווח יכלול פירוט תכניות העבודה בתחומים השונים, לרבות יעדים, תקציבים ומקורות המימון ולוחות זמנים לביצוע.

אין תגובות:

No REAL ID