החלטת ממשלה - בק/82 מיום 16 מרץ 2005

החלטת ממשלה - בק/82 – 16.3.2005
בהמשך להחלטות מספר 2858 (תמ/66) מיום 2.1.2003 ומספר 444 (תמ/12) מיום 3.7.2003.
א. תעודות זהות.
1) משרד הפנים יכין עד 30.9.2005, תזכיר חוק, שיכלול את שינויי החקיקה הנדרשים להכללת מזהים ביומטרים ב"תעודת הזהות החכמה".
הכנת תזכיר החוק כאמור, לא תעכב את תהליך הטיפול בהנפקת תעודת הזהות החכמה.
2) המזהים הביומטריים שיקבעו על ידי משרד הפנים, יהיו על פיתקי ISO ותקנים מחייבים אחרים.
ב. דרכון ומסמכי מסע אחרים
1) משרד הפנים יכין עם 30.8.2005, תזכיר חוק, שיכלול את שינויי החקיקה הנדרשים להכללת מזהים ביומטריים, בדרכונים ובמסמכי מסע אחרים.
2) מזהים אלה יותאמו לדרישות הממשל של ארה"ב והאיחוד האירופי, ויהיו בתהאם להנחיות הטכניות של ICAO ולפי תקני ISO ו-NIST, בהתאם לענין.
3) לוח הזמנים להנפקת הדרכון הישראלי, ייקבע בהתחשב בלוחות הזמנים המקבילים, שיקבעו בענין על ידי הממשל בארה"ב ובאיחוד האירופי.
4) משרד הפנים ומשטרת ישראל יתאימו את מערכות המחשוב של ביקורת הגבולות, לבדיקת אימות הזהות באמצעות המזהים הביומטריים.
5) משרד ראש הממשלה יהיה שותף לתהליך החקיקה, בכל הנוגע לנושא טביעות אצבע.
ג. הנתונים הביומטריים שיילקחו מאזרחי ישראל ותושביה בשלב הרישום למערכת, ישמרו במאגר מרכזי, ולא ייעשה בהם שימוש, אלא בהתאם להוראות שייקבעו בחוק.
ד. משרד הפנים, בשיתוף משטרת ישראל, יערכו ניסוי מבוקר להנפקת תעודות זהות ודרכונים, הכוללים מידע ביומטרי, במסגרת הניסוי שעורך החשב הכללי (פרויקט ממשל זמין) ובמימונו, ובהנהלת בתי המשפט או בפרויקט אחר, בהתאם לכללים שיקבעו על ידי הצוות הבינמשרדי לעניין ישומים ביומטריים.
ה. הצוות הבינמשרדי לענין ישומים ביומטריים, יעקוב אחר ביצוע החלטה זו, וידווח על כך לוועדת השרים.

אין תגובות:

No REAL ID