החלטת ממשלה מספר 3506 מיום 7 באפריל 2005

א. החלטה מס' 3506 מ-07.04.2005
"... משרד הפנים יכין עד 30.9.2005, תזכיר חוק, שיכלול את שינויי החקיקה הנדרשים להכללת מזהים ביומטריים ב"תעודת הזהות החכמה", בדרכונים ובמסמכי מסע אחרים. מזהים אלה יותאמו לדרישות הממשל של ארה"ב והאיחוד האירופי, ויהיו בהתאם להנחיות הטכניות של I.C.A.O ולפי תקני I.S.O וN.I.S.T-, בהתאם לעניין. משרד הפנים ומשטרת ישראל, יתאימו את מערכות המחשוב של ביקורת הגבולות, לבדיקת אימות הזהות באמצעות המזהים הביומטריים. משרד הפנים, בשיתוף משטרת ישראל, יערכו ניסוי מבוקר להנפקת תעודות זהות ודרכונים, הכוללים מידע ביומטרי, במסגרת הניסוי שעורך החשב הכללי (פרויקט ממשל זמין) ובמימונו, בהנהלת בתי-המשפט או בפרויקט אחר, בהתאם לכללים שיקבעו על-ידי הצוות הבינמשרדי לעניין יישומים ביומטריים."

אין תגובות:

No REAL ID