החלטת ממשלה מספר בק/99 מיום 11 אוק' 2005

החלטה מספר בק/99 מיום 11.10.2005
דיווח על ביצוע החלטה מספר 3506 (בק/82) מיום 7.4.2005
יו"ר ועדת השרים מסכם ומבקש כי משרד המשפטים יגיש לאישור הכנסת, מיד עם פתיחת מושב החורף הקרוב, את התיקון לחוק מרשם האוכלוסין (סיעף 25) כך שניתן יהיה לכלול צילום ממוחשב בתעודות זהות ובתעודות מסע (כפי שנהוג לפי רשיונות נהיגה).
משרד המשפטים ידווח לוועדת השרים, תוך 3 חודשים, לגבי מצב הטיפול בנושא.
יו"ר ועדת השרים מודה על סיום הכנת נוסח הצעת חוק הקמת מאגר מרשם אוכלוסין ביומטרי, התשס"ו-2005, ועל קידום הטיפול לקראת הבאתו לאישור הכנסת.
.
מעקב על ביצוע החלטה:
(עמוד 427 לדו"ח הערות רה"מ 56ב)
בשנת 2005 קיים צוות היישומים הביומטריים של הממשלה (להלן – הצוות) תשע ישיבות.
בין היתר נדונו הנושאים הבאים:
הקמת מעבדה לאומית לתקינה ביומטרית; היבטים משפטיים של שימוש במסמכי מסע ותעודות זהות ביומטריות; ביצוע פיילוט ביומטרי; יישום ביומטריה לשירות התעסוקה; יישום ביומטריה במוסד לביטוח לאומי; ביצוע פיילוט להנפקת מסמכי מסע ותעודת זהות ביומטריים; חקיקה בנושאי ביומטריה; מאגר תמונות לאומי; תקני "אצבע סרוקה" (שלושה דיונים).
.
בישיבת ועדת השרים לענייני ביקורת המדינה מיום 11.10.2005, הציג משרד הפנים הצעת תזכיר הצעת חוק, לשינויי החקיקה הנדרשים להכללת מזהים ביומטריים בדרכונים ובמסמכי מסע אחרים. התזכיר הועבר ליועץ המשפטי לממשלה.
.
בהתאם להחלטת הממשלה, הוקם צוות משנה, המורכב מנציגי משרדים שונים, להכנת פיילוט לפרויקט תעודת הזהות. הצוות קיים ארבע ישיבות, בהן נדונו, בין היתר, היקפי הפיילוט, גודל האוכלוסייה שתשתתף בו, מיקומו, חלופות טכניות אפשריות והיבטים משפטיים.
תזכיר הצעת החוק להכללת מזהים ביומטריים בדרכונים ובמסמכי מסע אחרים, הועבר כאמור ליועץ המשפטי לממשלה. המשנה ליועץ המשפטי לממשלה קיים עד כה שני דיונים, במגמה לקדם את הסדרת החקיקה הישראלי בכל הנוגע ליישומים ביומטריים. במהלך הדיונים נבחנו הניסיון בישראל ובעולם.

אין תגובות:

No REAL ID